Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥἘν Ἡρακλείῳ, τῇ 16ῃ Ὀκτωβρίου 2017

Πρός
τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς
καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, στήν Τακτική Της Συνεδρία, τῆς 10ης Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἀσχολήθηκε μέ τό Νομοσχέδιο γιά τή νομική ἀναγνώριση τῆς ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου καί ἀποφάσισε ὁμόφωνα, ὄχι μόνο νά κοινοποιήσει τίς θέσεις Της πρός κάθε ἁρμόδιο παράγοντα τῆς Πολιτείας, ἀλλά καί νά ἐξαπολύσει τή Συνοδική αὐτή Ἐγκύκλιο γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς Κρητικοῦ Λαοῦ.
Εἶναι γνωστό σέ ὅλους ὅτι ὁ Χριστιανισμός μέσα στήν πορεία του, ἀνά τούς αἰῶνες, ἀνέδειξε τή μοναδική ἀξία πού ἔχει κάθε ἄνθρωπος ξεχωριστά, μέ τίς σταθερές ἀξίες καί τά βιώματα πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἄσκηση τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν καί δή τῆς μετάνοιας.
Ἡ Χριστιανική πίστη εἶναι ἐκείνη πού δίδαξε ἔμπρακτα τήν ἰσότητα καί τήν καταλλαγή μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί μεταξύ τῶν διαφόρων ἐθνῶν, τήν ἀξία τοῦ σώματος καί τῆς πλήρους ἑνότητάς του μέ τήν ψυχή, τήν ἐξίσωση τῆς γυναίκας μέ τόν ἄνδρα καί εἶναι ἐκείνη πού ἀγκάλιασε καί ἀγκαλιάζει τούς ἐμπερίστατους, τούς καταπιεσμένους καί τούς κάθε μορφῆς ἀδικημένους, μέχρι τούς νεόπτωχους ἀνθρώπους τῶν καιρῶν μας. Μέ τό δικό της παράδειγμα, ἀνέδειξε καί δίδαξε τά «ἀνθρώπινα δικαιώματα», αἰῶνες πρίν αὐτά ἀνακαλυφθοῦν, ἀπό τούς Διεθνεῖς ὀργανισμούς.
Μετά ἀπό τά παραπάνω καί σέ σχέση μέ τό Νόμο περί ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου, ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέσα ἀπό τή μακραίωνη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τονίζει ὅτι τά ἀνθρώπινα δικαίωμα, τά ὁποῖα δέν ἐξετάζονται ἀπό πνευματικῆς πλευρᾶς καί ἀπό ἐξειδικευμένους ἐπιστημονικούς φορεῖς καί δέν μελετοῦνται σέ βάθος ἀπό ἁρμόδια ἐρευνητικά κέντρα, χωρίς σπουδή καί μακρυά ἀπό ψηφοθηρικά ὀφέλη καί δημαγωγίες, δέν θεραπεύουν τά προβλήματα, ἀλλά ἀντίθετα τά μεγενθύνουν, μέ σοβαρές ψυχοσωματικές ἐπιπτώσεις συγχύσεως γιά τόν ἄνθρωπο.
Ἡ χρήση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τείνει νά μεταμορφωθεῖ στούς καιρούς μας σέ ἕνα ἄχρωμο δικαιωματισμό, πού ἀγνοεῖ τό κοινό αἴσθημα καί δέν συνδράμει στήν ἀνάπτυξη τῆς ὑγιοῦς ψυχοσωματικῆς ἰσορροπίας τοῦ ἀνθρώπου.
Κάθε Ἔθνος - Κράτος σαφῶς ὀφείλει νά ἐφαρμόζει τίς διατάξεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀλλά καί κάθε Κράτος εἶναι ἐλεύθερο νά ζεῖ, νά καλλιεργεῖ καί νά προβάλει τή δική του ταυτότητα καί ἰδιοπροσωπεία. Γι᾽ αὐτό τά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν ἐφαρμόζονται μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο, σέ κάθε Κράτος καί δέν ἰσχύουν μέ τόν ἴδιο τρόπο στά διάφορα Εὐρωπαϊκά Κράτη.
Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία νομοθετεῖ, ἀλλά ὅταν αὐτό γίνεται χωρίς ἠθικούς κανόνες καί χωρίς τά ἰδεώδη τοῦ Χριστιανικοῦ καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ μας, τότε τά δικαιώματα γίνονται τό προπέτασμα γιά τήν ἀνάπτυξη ἑνός ἀτέρμονος σχετικισμοῦ, χωρίς νά προάγεται ἀληθινά ἡ ζωή τῶν πολιτῶν καί δή τῶν νέων παιδιῶν τῆς Χώρας μας.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, διερωτᾶται, ἐν μέσῳ ἑνός περιβάλλοντος πολλῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, ἀνεργίας, ἔνδειας καί μετανάστευσης νέων ἐπιστημόνων στό ἐξωτερικό, ποῦ ὁδηγούμαστε μέ τόν Νόμο περί δυνατότητας ἀλλαγῆς ταυτότητας φύλου καί μάλιστα ἀπό μικρή ἡλικία, ὡσάν νά ἔχουν ἐπιλυθεῖ ἄλλα φλέγοντα καί ἐπείγοντα κρατικά προβλήματα;
Δέν ἀποτελεῖ ὁ Νόμος αὐτός, ἄλλο ἕνα στοιχεῖο ἀποδόμησης τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστης, τῆς οἰκογένειας, τῆς κοινωνίας καί τοῦ Πολιτισμοῦ μας, ὅπως π.χ. ἡ κατάργηση τῆς προσευχῆς στά σχολεῖα καί ἡ παύση τῆς ὡδῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, κατά τήν ἔπαρση καί τήν ὑποστολή τῆς σημαίας στά σχολεῖα; Τί ἄρα γε σηματοδοτεῖ ἡ συζητούμενη τροποποίηση τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος μέ τήν ἀποβολή τῆς Συνταγματικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν Ἑλλάδα, καί μέ τήν προσθήκη μιᾶς ἀόριστης οὐδετεροθρησκείας, ὅπως ἤδη ἔχει δημοσιευθεῖ στό ἐν λόγῳ σχέδιο τροποποίησης τοῦ Συντάγματος; Τί συμβαίνει μέ τά νέα βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, καθώς καί μέ μιά σειρά ἄλλων θεμάτων, τά ὁποῖα βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος;
Ἄρα γε, αὐτά εἶχαν ὡς ὅραμα οἱ ἱδρυτές τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί μία τέτοια ἰσοπέδωση φαντάστηκαν; Ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανής καί φέρει ὅλους ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν μας! Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀρθοῦμε στό ὕψος τῆς εὐθύνης μας γιά τόν Τόπο αὐτό, τήν Ἱστορία, τήν Παράδοση, τόν Πολιτισμό καί τήν Ταυτότητά του καί ἰδιαίτερα οἱ φορεῖς τῆς ἐξουσίας πού νομοθετοῦν.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐκφράζει τήν κάθετη ἀντίθεση καί διαφωνία της στόν ἐν λόγῳ Νόμο καί καλεῖ, ἔστω καί τώρα τούς ὑπεύθυνους νά ἀναθεωρήσουν τή στάση τους καί νά ἀξιολογήσουν σωστά καί σέ βάθος, πνευματικά καί ἐπιστημονικά, τίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας ἐκείνων πού ἔχουν ἀνάγκη νά προστατεύσουν τά ἀνθρώπινα δικαιώματά τους.
Ἡ παγκοσμιοποίηση τῶν οἰκονομικῶν πολυεθνικῶν συμφερόντων, μέ τήν καθήλωσή τους στήν ὑλοκρατία, τήν ἀθεῒα καί τόν ἀμοραλισμό, ὁδηγεῖ τήν κοινωνία στό τέλμα μίας τέλειας πνευματικῆς νωθρότητας, ὥστε στή συνέχεια νά ἀκολουθήσει ἡ ἔκπτωση κάθε ἠθικῆς ἀξίας, μέ τούς δεῖκτες τῶν εἰδώλων τῆς ἀριθμοτυραννίας νά εὐημεροῦν καί τούς ἀνθρώπους, εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, νά ὑποφέρουν πνευματικά καί ὑλικά.
Ἡ ὑποταγή στίς μεθόδους τῆς ἀσφυκτικῆς ἐξαθλίωσης τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου μέ Νόμους πού δῆθεν τό προστατεύουν, καταλύουν κοσμογωνικές ἀρχές καί μαραζώνουν κάθε μορφή ἔκφρασης τοῦ Χριστιανικοῦ, ὡς καί κάθε ἄλλου Πολιτισμοῦ. Δέν εἶναι ἄγνωστο ὅτι, σήμερα, ἡ πλέον διωκόμενη πίστη στόν πλανήτη μας εἶναι ἡ Χριστιανική πίστη.
Ἐκφράζοντας, γιά μιά φορά ἀκόμα, τήν ἀντίθεσή μας στόν ἐν λόγῳ πρόσφατο Νόμο, σᾶς καλοῦμε ὅλους σέ πνευματική ἐγρήγορση, μέ τήν καλλιέργεια τῶν εὐαγγελικῶν παραγγελμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γιά νά ἐκριζωθεῖ ἀπό μέσα μας ἡ σύγχρονη φίλαυτη βουλησιαρχία καί ὑπερηφάνεια, ἡ ρίζα ὅλων τῶν παθῶν, τά ὁποῖα γίνονται ἡ ἀφετηρία νά βλέπει κάποιος τόν Θεό καί τόν κόσμο σύμφωνα μέ τή γνώμη του καί ὄχι σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέσα ἀπό τό πανόραμα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας.
Μέ τίς σκέψεις αὐτές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ἔκφραση τῆς πατρικῆς μας ἀγωνίας, καταθέτομε τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας, σᾶς εὐλογοῦμε πατρικά καί σᾶς εὐχόμαστε νά πορεύεσθε στόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, μέ «...ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾽ εὐσέβειαν...», (Τίτ. 1,1), μέ σύνεση, ἐπιμονή καί ἀκράδαντη πίστη στόν Ἀληθινό Τριαδικό Θεό μας.Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος
† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος
† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός
† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος
† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Κύριλλος
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος
† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος
† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας


www.imis.gr

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Mιχαήλ Αρχαγγέλου Ιεράπετρας


Tην Κυριακή 29 Oκτωβρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της μακαριστής καθηγήτριας Μαρίας Στ. Χιωτάκη στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου Ιεράπετρας.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, που έλαβαν μέρος οι Αιδεσιμώτατοι Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος του ναού, και Πρωτ. Ανδρέας Πιτροπάκης, Εφημέριος του Ι. Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ιεράπετρας, αντι κηρύγματος ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ανέγνωσε τη Συνοδική Εγκύκλιο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης προς τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναστικές Αδελφότητες και τον ευσεβή λαό της Εκκλησίας Κρήτης. Στη Συνοδική Εγκύκλιο εκφράζεται η κάθετη αντίθεση και διαφωνία της Εκκλησίας Κρήτης στην ψήφιση του σχεδίου νόμου για τη νομική αναγνώριση της αλλαγής ταυτότητας φύλου, και η Ιεραρχία της Μεγαλονήσου καλεί «όλους σε πνευματική εγρήγορση, με την καλλιέργεια των ευαγγελικών παραγγελμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, για να εκριζωθεί από μέσα μας η σύγχρονη φίλαυτη βουλησιαρχία και υπερηφάνεια, η ρίζα όλων των παθών, τα οποία γίνονται η αφετηρία να βλέπει κάποιος τον Θεό και τον κόσμο, σύμφωνα με τη γνώμη του και όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και μέσα από το πανόραμα της Εκκλησιαστικής εμπειρίας».


www.imis.gr

Σάββατο, 28 Οκτωβρίου 2017

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος στον μεθέορτο Εσπερινό και στη λιτάνευση της εορτής των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων Ρεθύμνου


Με ξεχωριστή λαμπρότητα εορτάσθηκε τo Σάββατο 28 Οκτωβρίου, μαζί με την εορτή της Αγίας Σκέπης και της εθνικής εορτής, η μνήμη των Αγίων Τεσσάρων Νεομαρτύρων, Γεωργίου, Αγγελή, Μανουήλ και Νικολάου, στον φερώνυμο περικαλλή Ιερό Ναό της πόλεως του Ρεθύμνου, όπου και φυλάσσονται οι Τίμιες Κάρες τους.
Το πρωί στον πανηγυρίζοντα ναό τελέσθηκε Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, καθώς και η Δοξολογία για την εθνική επέτειο.
Το εσπέρας τελέσθηκε ο μεθέορτος Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, και ακολούθησε η λιτάνευση των Τιμίων Καρών των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, κατά την οποία έλαβαν μέρος οι Σεβ. Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, και Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος. Επίσης, συμμετείχαν Πρωτοσύγκελλοι Ι. Μητροπόλεων, Ηγούμενοι Ιερών Μονών και πολλοί Εφημέριοι της Ι. Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, ενώ παρέστησαν ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γ. Μαρινάκης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κ. Μαρία Λιονή, Βουλευτής Ν. Ρεθύμνου κ. Ι. Κεφαλογιάννης, τιμητικό στρατιωτικό άγημα, οι Σαμαρείτες και οι Εθελόντριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι Πρόσκοποι, και Παραδοσιακοί Σύλλογοι και Σχολές Κρητικών Χορών.Στο τέλος ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος ευχαρίστησε εγκάρδια τους τρεις Σεβ. Αρχιερείς, οι οποίοι με την παρουσία τους στον μεθέορτο Εσπερινό και τη συμμετοχή τους στην ιερά λιτανεία των Τιμίων Καρών των Τεσσάρων Αγίων Μαρτύρων, που φυλάσσονται ως περίπυστο θησαύρισμα στον φερώνυμο ναό, λάμπρυναν τις εορταστικές εκδηλώσεις της πανηγύρεως του ναού, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο της μαρτυρικής τελειώσεως των αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων. 


www.imis.gr

Η εορτή της Αγίας Σκέπης και της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
Με την αρμόζουσα λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε τo Σάββατο 28 Οκτωβρίου η εορτή της Αγίας Σκέπης και η εθνική επέτειος του έπους του 1940.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια, περιστοιχούμενος από τους Εφημερίους του ναού, ιερούργησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας.


Ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία, στην οποία προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος και συμμετείχε ο Ιερός Κλήρος της πόλεως. Παρέστησαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδ. Καλαντζάκης, οι Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Σύμβουλοι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κ Νικ. Δασκαλάκης και Ιωάν. Γουλιδάκης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Λασιθίου κ. Εμμ. Καζαμίας, ο Λιμενάρχης Ιεράπετρας Πλοίαρχος κ. Ιω. Παπαδάκης, ο Διοικητής της Π.Ν.Β. Κυριαμαδίου Αντιπλοίαρχος κ. Γεώργιος Καθεκλάκης, εκπρόσωποι του 3ου Κ.Ε.Π. Ζήρου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας,  οι Διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών.


Ακολούθως σχηματίσθηκε πομπή προς το Ηρώο της πόλεως, όπου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση «υπέρ των αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν τοις ιεροίς του Έθνους ημών αγώσι». Ακολούθησε η κατάθεση των στεφάνων από του εκπροσώπους της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων  και άλλους εκπροσώπους τοπικών φορέων και σωματείων, η τήρηση ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Ιεράπετρας. Στη συνέχεια η κ. Ιωάννα Βουζουνεράκη, Διευθύντρια του 2ου Δημ. Σχολείου εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγος της ημέρας και αναφέρθηκε στο  μήνυμα του ηρωϊκού «ΟΧΙ» των Ελλήνων την 28η Οκτωβρίου 1940. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση, όπου συμμετείχαν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι προσκοπικές ομάδες, οι Εθελοντές Σαμαρείτες και οι Νοσοκόμες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι Σύλλογοι της πόλης και η Φιλαρμονική του Δήμου Ιεράπετρας.Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Mεγάλη επιτυχία σημείωσαν τα «ΙΖ΄ Νεστόρεια» Για πρώτη φορά ο «Ευγένειος δρόμος» των 10.000 μ


Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος, προστάτη των Αθλητών, οι αγώνες στίβου «ΙΖ´ ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ» στο Δημοτικό παραλιακό Γυμναστήριο της Ιεράπετρας.
Τους αγώνες διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και τον Γυμναστικό Σύλλογο «Λιβυκός» και, παρά τον βροχερό καιρό, συμμετείχαν περίπου 250 αθλητές και αθλήτριες σωματείων εντός και εκτός Κρήτης, καθώς και πολλοί μαθητές των Δημοτικών Σχολείων.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, περιστοιχούμενος από τον Ιερό Κλήρο της ευρύτερης περιοχής, τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού και στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη των αγώνων. Όπως τόνισε στον χαιρετισμό του «μετά από την ανάπαυλα του περασμένου έτους, λόγω πένθους και σεβασμού για την εκδημία του ιδρυτού των «Νεστορείων», του μακαριστού προκατόχου μας Μητροπολίτου κυρού Ευγενίου, -προς τιμή του οποίου μετονομάζουμε τον «Νεστόρειο δρόμο» σε «Ευγένειο δρόμο»- διοργανώνουμε και πάλι τους αγώνες στίβου την ημέρα εορτής της μνήμης του προστάτου των αθλητών Αγίου Μάρτυρος Νέστορα». Ο Σεβασμιώτατος, αφού αναφέρθηκε στα οφέλη της άθλησης και στη διδασκαλία της Εκκλησίας για την άσκηση, ευχαρίστησε τον Δήμο Ιεράπετρας και τον Γυμναστικό Σύλλογο «ΛΙΒΥΚΟΣ», για την άριστη συνεργασία στη διοργάνωση των αγώνων, τους χορηγούς των «ΙΖ΄ ΝΕΣΤΟΡΕΙΩΝ», που έμπρακτα στηρίζουν αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός του τόπου μας, την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Κρήτης και τον Σύνδεσμο Κριτών Κρήτης, τους πρόθυμους καί ακούραστους εθελοντές που συνδράμουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων».Θερμούς χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμα ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο για τη συνέχιση των «Νεστορείων» και ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες, η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη, η οποία τόνισε ότι «είναι γνωστό και σημαντικό γεγονός για το τόπο μας οι παγκρήτιοι αυτοί αγώνες στίβου, χάρη στην πρωτοβουλία και τη μεγάλη στήριξη της τοπικής Εκκλησίας στο αθλητισμό και τον πολιτισμό μας», ενώ η Πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου ΛΙΒΥΚΟΣ κ. Σοφία Σιδηροπούλου και ο εκπρόσωπος και Τεχνικός Σύμβουλος του ΣΕΓΑΣ κ. Χρήστος Χρυσοστομίδης αναφέρθηκαν στη σημασία των αγώνων και ευχαρίστησαν την διοργανώτρια Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας. Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους, εκτός από τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Θεοδ. Καλαντζάκη και την Αντιπεριφερειάρχη κ. Πελαγία Πετράκη, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου κ. Εμμαν. Παπαδάκης, ο Διοικητής του 3ου Κ.Ε.Π. Ζήρου Σμήναρχος κ. Εμμαν. Πάνου, ο Διοικητής της Ν.Π.Β. Κυριαμαδίου Αντιπλοίαρχος κ. Γεώργιος Καθεκλάκης, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας Αντιπύραρχος κ. Παναγ. Καράμπελας, ο Διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας Υπαστυνόμος Α΄ κ. Νεκτ. Φρονιμάκης, ο Λιμενάρχης Ιεράπετρας Πλοίαρχος κ. Ιω. Παπαδάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Νταραράς, οι Αντιδήμαρχοι Ιεράπετρας κ. Χρύσα Χατζημαρκάκη και κ. Γεώργ. Ασπραδάκης, ο Αντιδήμαρχος Σητείας κ. Χρ. Τερζής, ο Περιφ. Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κ. Ν. Δασκαλάκης, ο Δ/ντής του 2ου Γ.Ε.Λ. κ. Θ. Μανουσάκης και του 2ου Γυμνασίου κ. Χρ. Ψαρουδάκης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι εκπρόσωποι των συλλόγων της περιοχής, άνθρωποι του αθλητισμού, πολλοί γονείς, Εθελοντές και Εθελόντριες Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στελέχη της Ε.ΔΙ.Κ. Ιεράπετρας, του 1ου Συστήματος Προσκόπων Ιεράπετρας, του Ε.Κ.Α.Β Ιεράπετρας, που συνέδραμαν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ΙΖ´ ΝΕΣΤΟΡΕΙΩΝ έχουν ως εξής:

ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (10.000 μ.)

Τσολάκης Θεόδωρος (Ο.Σ.Φ.Π.) 34:00:16

Ματζιάρ Ματθαίος (Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ) 34:46:06

Ριζωνάκης Γιώργος (Α.Ο.Λ.) 34:50:09

ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (10.000 μ.)

Κορνάρος Γεώργιος 37:49:15

Φιλιππάκης Εμμανουήλ 41:25:69

Μπιτζές Δημήτριος 46:06:53

ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10.000 μ.)

Μαριδάκη Γεωργία (ΛΙΒΥΚΟΣ) 45:02:88

Σπάθη Βασιλική (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ) 45:02:91

ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10.000 μ.)
1. Παρίνου Νεκταρία (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 45:27:81

Eκίμ Μαρία 51:03:27

Πλουμίδου Αργυρώ 51:15:12

ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α´
1. Παπαδάκη Γεωργία-Μαρία (Γ.Α.Σ. ΜΑΛΛΙΩΝ) 4,87 μ.
2. Λουλία Νικολέτα (Γ.Α.Σ. ΜΑΛΛΙΩΝ) 3,25 μ.

ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β´
1. Καραβάσκι Ιωακείμ 5,13 μ.
2. Μακράκης Απόστολος (Α.Ο.Λ.) 4,05 μ.
3. Γιατζάκης Στέφανος (Α.Ο.Λ.) 3,90 μ.

ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β´
1. Γερομαρκάκη Γεωργία (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 4,60 μ.
2. Κουνελάκη Άννα (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 4,58 μ.
3. Σφυράκη Εμμανουέλα (ΛΙΒΥΚΟΣ) 4,17 μ.

50 μ. ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
1. Ξομπλαράκης Κων/νος ( Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 7:60
2. Δασκαλάκης Στυλιανός (ΛΙΒΥΚΟΣ) 7:79
3. Σταμπούλης Γεώργιος (Α.Ο.Λ.) 7:82

50 μ. ΜΙΝΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Κιοκάϊ Νικολέτα (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 7:51
2. Μυλωνάκη Στέλλα (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 7:67
3. Σφυράκη Χριστίνα (ΛΙΒΥΚΟΣ) 7:86


60 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α´
1. Αγγελάκης Ιωάννης (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 8:10


60 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α´
1. Τσαγκαράκη Μαρία (ΛΙΒΥΚΟΣ) 8:27
2. Μπλαβογιλάκη Εμμανουέλα (ΛΙΒΥΚΟΣ) 8:36
3. Ζαμπετάκη Αγγελική (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 8:62


60 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β´
1. Κουνενός Εμμανουήλ (Α.Ο.Λ.) 8:23
2. Ανδουλιδάκης Γιώργος (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 8:24
3. Ζορμπάς Δημήτριος (ΛΙΒΥΚΟΣ) 8:29


60 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β´
1. Καρτεράκη Εμμανουέλα (Α.Ο.Λ.) 8:52
2. Καντιφεδάκη Μαρία (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 8:56
3. Πλακογιαννάκη Εμμανουέλα (ΛΙΒΥΚΟΣ) 8:82


500 μ. ΜΙΝΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
1. Ζογλοπίτης Γεώργιος (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 1:34:25
2. Μέτα Άγγελος (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 1:38:53
3. Σκύβαλος Δημήτριος (Α.Ο.Λ.) 1:40:82

500 μ. ΜΙΝΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Δανδουλάκη Αριάδνη (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 1:45:97
2. Μπεμπελάκη Ευαγελία (Α.Ο.Λ.) 1:49:15
3. Καρζή Ιωάννα (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 1:52:62

1.000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α´
1. Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος (Α.Ο.Λ.) 3:16:33
2. Σφενδουράκης Γεώργιος (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 3:05:74


1.000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α´
1. Ραφαηλάκη Νικολέτα (Α.Ο.Λ.) 3:26:14
2. Τσαγκαράκη Γεωργία (Α.Ο.Λ.) 3:38:75
3. Φεργαδάκη Γεωργία (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 4:07:69

1.000 μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β´
1. Λεθιωτάκης Άρης (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 4:18:94

1.000 μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β´
1. Ασπραδάκη Τζένη (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 3:37:80
2. Πατεράκη Κωνσταντίνα (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 3:44:79
3. Τσινάρη Βάλια (Α.Ο.Λ.) 3:50:56

www.imis.gr


Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940


Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ ἀφορμή τήν Ἑορτή τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Παναγίας καί τήν Ἐθνική Ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, κατά τήν ὁποία τιμοῦμε τούς Ἕλληνες, πού πολέμησαν γιά τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια, ἐναντίον τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἐπιθυμεῖ νά ἀπευθυνθεῖ μέ τό Ἀνακοινωθέν αὐτό στόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
Ἡ θυσία τῶν Ἑλλήνων στό Ἀλβανικό Μέτωπο, ὅπως τήν ἔχει καταγράψει ἡ Ἱστορική συνείδηση, εἶναι τό νεώτερο Ἕπος τοῦ Γένους μας.
Σέ καιρούς πού καλλιεργεῖται συστηματικά ἡ ἀδράνεια καί προβάλλεται ἡ κάθε μορφῆς σχετικότητα, μέ τήν ἀποδόμηση τῆς Ἑλληνικότητας καί τήν ἀπαξίωση, μεταξύ ἄλλων, τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας καί τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, μέ ποικίλους τρόπους, ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, προτρέπει ὅλους τούς Κρῆτες νά ὑψώσουν, κατά τήν Ἐθνική Ἑορτή, σέ κάθε σπίτι, σέ κάθε πλατεία τῆς Μεγαλονήσου, τήν Ἑλληνική Σημαῖα, ὡς μία πράξη τιμῆς καί μνήμης γιά τούς Κρῆτες Πατέρες μας πού ἔπεσαν στό Ἀλβανικό Μέτωπο, προσήλωσης στίς ἀρχές τοῦ Ἔθνους μας καί ἀντίστασης ἔναντι τῆς καταπάτησης τῶν ὁραμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θυσιάσθηκαν στά βουνά τῆς Ἀλβανίας βρέθηκαν σέ πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες ἀπό τή σημερινή κρίση, πού ὑπάρχει στήν Πατρίδα μας καί ὅμως δέν ἔπαυσαν νά ἀγωνίζονται γιά τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Γένους, τῆς Πατρίδας καί τῆς Φυλῆς μας, ἀντιστεκόμενοι σθεναρά, σέ κάθε ἀπειλή καί πρόκληση.
Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Μεγαλονήσου, σέ μιά ὑπεύθυνη ἀναθεώρηση τῆς σύγχρονης ἀδιέξοδης κατάστασης πού ἀβασάνιστα καί ἀπερίσκεπτα, τά τελευταῖα χρόνια, χωρίς νά λαμβάνει ὑπ᾽ ὅψη της τά διδάγματα τῶν Ἐθνικῶν μας τραγωδιῶν, ἔχει καταστείλει τίς ἀρχές τῆς Παράδοσης καί τοῦ Πολιτισμοῦ μας.
Νά ὑψώσομε οἱ Ὀρθόδοξοι Κρῆτες τήν Ἑλληνική Σημαῖα, τό σθένος μας, τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τοῦ Γένους μας καί νά ἐμπνεύσομε καί πάλι μέ τό παράδειγμά μας.
Ἡράκλειο, 25 Ὀκτωβρίου 2017

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνακοινώνει, ὅτι, μέ ὁμόφωνη Ἀπόφαση Αὐτῆς, θά πραγματοποιηθεῖ ὑπό τήν αἰγῖδα Της, Ἐκδήλωση (Ἑσπερίδα), ἀφιερωμένη στήν ἀναθεώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος σέ σχέση πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Ἡ Συνοδική αὐτή Ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ τή Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017, στίς 6.00 μ.μ., στή Δημοτική Αἴθουσα ΑΝΡΟΓΕΩ, στό Ἡράκλειο. Ἡ ἴδια Ἐκδήλωση θά ἐπαναληφθεῖ καί σέ ἄλλες πόλεις τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, γιά τήν ἐνημέρωση τῶν ἀνθρώπων.
Κεντρικός ὁμιλητής στήν Ἐκδήλωση αὐτή θά εἶναι ὁ Ἐντιμ. κ. Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐ.τ. καί Διευθυντής Νομικοῦ Γραφείου τῆς Προεδρείας τῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος θά εἰσηγηθεῖ τό θέμα «Οἱ σχέσεις Κράτους καί Ἐκκλησίας ὡς ἀντικείμενο ρυθμίσεως τοῦ Συντάγματος καί τό πρόβλημα τῆς ἀπορρυθμίσεώς τους».
Στήν Ἐκδήλωση θά συμμετέχουν μέ σύντομες εἰσηγήσεις ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου, ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί ὁ ἐντιμολ. κ. Δημήτριος Μηλαθιανάκης, δικηγόρος, Ἄρχων Πρωτέκδικος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Νομικός Σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος προσκαλεῖ τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, τούς Ἐντιμ. Ἄρχοντες καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, σέ αὐτή τήν Ἑσπερίδα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης


www.imis.gr

Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Αρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ενορίας Κεντρίου


Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με συμμετοχή πλήθους πιστών της περιοχής της Ιεράπετρας πανηγύρισε την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, εορτή της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, ο φερώνυμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεντρίου, ο οποίος βρίσκεται παραπλέυρως του Ιερού Ησυχαστηρίου Άξιον Εστί και Αναστάσεως του Κυρίου Ιεράπετρας.
Το απόγευμα της Τετάρτης 25 Οκτωβρίου τελέσθηκε η ακολουθία του Μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού, κατά την οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Kύριλλος, ο οποίος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο στους ευσεβείς χριστιανούς που κατέκλυσαν τους χώρους του πανηγυρίζοντος ναού.
Την  ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στον βίο και στο μαρτύριο του αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στις αρχές του 4ου μ.Χ., καθώς και σε θαύματά του, επισημαίνοντας το γεγονός ότι όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος του 1940 οι άνδρες που αναχωρούσαν για το Αλβανικό μέτωπο προσκυνούσαν με πίστη την εκόνα του πολιούχου αγίου της Θεσσαλονίκης, προσβλέποντας στη θαυμαστή προστασία και βοήθεια του.


Επίσης, αναφέρθηκε στη μυροβλυσία του αγίου Δημητρίου, που αποτελεί ένα από τα σημεία και κριτήρια της αγιότητας, τονίζοντας τη σημασία της παράδοσης της Εκκλησίας μας το σώμα να κηδεύεται, και όχι να καταστρέφεται με την καύση των νεκρών, αφού το σώμα είναι ιερό, ναός του Αγίου Πνεύματος, ένα από τα δύο στοιχεία της υπόστασης του ανθρώπου, έργο και δώρο του Θεού. 
Στην ακολουθία έλαβαν μέρος, εκτός από τον Εφημέριο της Ενορίας Κεντρίου Αιδ/το Πρωτ. Γεώργιο Κανάρη, οι Αιδεσ/τοι Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Αρχιερατικός Επίτροπος Β΄ Αρχιερ. Περιφερείας, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος Γεώργιος Μανθαιάκης, Εφημέριος Ενορίας Μύθων, και ο Αιδεσ. Πρεσβύτερος Εμμανουήλ Προϊστάκης, Εφημέριος Ενορίας Χριστού, ενώ έψαλλε καλλικέλαδα πολυμελής χορός ιεροψαλτών με επικεφαλής τον κ. Ευάγ. Φραγκούλη.  

www.imis.gr


Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας
Tην Κυριακή 22 Oκτωβρίου ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε, κήρυξε τον θείο λόγο και τέλεσε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των μακαριστών Μαρίας Δραγασάκη (ετήσιο) και Δανάης Βασαρμίδου (τρίμηνο) στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας. 
Στην ομιλία του, αμέσως μετά το ευαγγελικό ανάγνωσμα, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην περικοπή της θεραπείας του δαιμονιζομένου στη χώρα των Γαδαρηνών, περιγράφοντας την κτηνώδη και δαιμονική κατάσταση ακυβερνησίας, ακαταστασίας και αυτοκατασροφής   που περιέρχεται ο άνθρωπος όταν συνειδητά απομακρυνθεί από τον Θεό και ο μισόκαλος διάβολος εισέλθει μέσα του. Υπογράμμισε δε την αξία της ελεύθερης βούλησης, με την οποία προίκισε ο Θεός τον άνθρωπο για να επιλέγει εάν θα ακολουθεί τον δρόμο του Θεού σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου ή εάν θα γίνεται έρμαιο των πειρασμών του διαβόλου  και θα υποκύπτει στους πειρασμούς του. Όπως ακόμα τόνισε, το γεγονός ότι ο δαιμονισμένος της περικοπής παρακαλούσε τον Ιησού Χριστό να μην του κάνει κακό μαρτυρεί ότι ο διάβολος και οι δυνάμεις του σκότους δεν μπορούν να επικρατήσουν και σε τίποτα να βλάψουν αυτόν που συνειδητά ποιεί το ιερό σημείο του σταυρού, τον οποίο «δαίμονες φρίττουσι» και τρέμουν, καθώς δηλώνει το Τίμιο Ξύλου που καθαγίασε με το τίμιο Αίμα Του ο Ίδιος ο Θεάνθρωπος.
Τέλος, κατά τη διανομή του αντιδώρου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ευχήθηκε στον παριστάμενο Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Ιωάννη Δραγασάκη ο Θεός να αναπαύσει τη μακαριστή μητέρα του Μαρία, για την ανάπαυση της ψυχής της οποίας νωρίτερα τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο.
Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, που έλαβαν μέρος οι Αιδ/τοι Εφημέριοι του ναού Πρωτ. Μιχαήλ Ξυδιανός και Οικονόμος Κων/νος Λιοντάκης, παρέστη πλήθος πιστών μεταξύ των οποίων ήταν ο πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Σ. Αναστασάκης και ο τέως Βουλευτής Λασιθίου κ. Ι. Κουνενός.

www.imis.gr

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ι.Μ.Ναό Μεγ. Παναγίας Νεαπόλεως για τα ονομαστήρια του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Γερασίμου και την εορτή του προστάτη της Αστυνομίας Αγ. Αρτεμίου

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Οσίου Γερασίμου του εν Κεφαλληνία και Οσίας Ματρώνας, τελέσθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας, κατά το οποίο προέστη ο άγων τα σεπτά ονομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος συνιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.
Τον εορτάζοντα Σεβ. Μητροπολίτη προσφώνησε ο πανοσιολ. Αρχιμ. Τίτος Ταμπακάκης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, και του προσέφερε ως δώρο, εκ μέρους του ιερού Κλήρου και των Μοναστικών Αδελφοτήτων της Μητροπόλεως, ένα Ιερό Ωμοφόριο.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Γεράσιμος ευχαρίστησε όλους τους παριστάμενους για τις ευχές τους και ιδιαιτέρως τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο για τη συμμετοχή του στη Θεία Λειτουργία.
Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Δοξολογία για την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολούθως ο Yπαστυνόμος Β΄ του Α.Τ. Ιεράπετρας κ. Νικ. Τζουμάκας ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα.
Έλαβαν μέρος ο πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου Αρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, Ηγούμενοι Μονών και άλλοι Κληρικοί, ενώ παρέστησαν οι Βουλευτές του Νομού Λασιθίου κ. Εμμαν. Θραψανιώτης και Ιωαν. Πλακιωτάκης, οι Δήμαρχοι Αγ. Νικολάου κ. Αντ. Ζερβός και Σητείας κ. Θεόδ. Πατεράκης, η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Πελ. Πετράκη, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Yποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου κ. Εμμαν. Παπαδάκης και άλλοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, συλλόγων και αρχών και πλήθος πιστών και μαθητών από το ΓΕ.Λ. και το Γυμνάσιο Νεάπολης.

www.imis.gr