Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για την Εκκλησιαστική Ημέρα Περιβάλλοντος (1.9.2017)


† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Χάριτι Θεοῦ εἰσερχόμεθα σήμερον εἰς τὸ νέον ἐκκλησιαστικὸν ἔτος, συνεχίζοντες «διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς»[1] συμμαρτυρεῖν καὶ λόγον διδόναι «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»[2], ζῶντες ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἐν Χριστῷ καὶ κατὰ Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἐπηγγείλατο νὰ εἶναι μαζί μας «πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»[3].

Παρῆλθον εἰκοσιοκτὼ ἔτη ἀπὸ τήν, συνοδικῇ ἀποφάσει, καθιέρωσιν ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς ἑορτῆς τῆς Ἰνδίκτου ὡς «Ἡμέρας προστασίας τοῦ περιβάλλοντος», κατὰ τὴν ὁποίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Κέντρῳ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀναπέμπονται εὐχαὶ καὶ ἱκεσίαι «ὑπὲρ τῆς ὅλης δημιουργίας».

Ἡ σχετικὴ πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος ἐκάλεσε σύμπαντα τὸν ὀρθόδοξον καὶ τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον, ὅπως ἀναπέμπῃ κατὰ τὴν ἡμέραν αὐτὴν εὐχαριστηρίους δεήσεις πρὸς τὸν Κτίστην τῶν ὅλων διὰ τὸ «μέγα δῶρον τῆς Δημιουργίας»[4] καὶ ἱκεσίας διὰ τὴν προστασίαν αὐτῆς.

Ἐκφράζομεν τὴν χαρὰν καὶ τὴν ἱκανοποίησιν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος διὰ τὴν ἀπήχησιν καὶ τὴν πλουσίαν καρποφορίαν τῆς ἐν λόγῳ πρωτοβουλίας τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας.

Ἀνεδείξαμεν τὰς πνευματικὰς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως καὶ τὴν ἀνάγκην μετα-νοίας καὶ ἐπανιεραρχήσεως τῶν ἀξιῶν τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.

Ἐβεβαιώθη, ὅτι ἡ ἐκμετάλλευσις καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς κτίσεως ἀποτελοῦν διαστρέβλωσιν καὶ κακὴν ἀλλοίωσιν τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καὶ ὄχι ἀναγκαίαν συνέπειαν τῆς βιβλικῆς ἐντολῆς «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε...»[5], ὅτι ἡ ἀντιοικολογικὴ συμπεριφορὰ εἶναι προσβολὴ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ἀθέτησις τῶν ἐντολῶν Του, καὶ ὅτι λειτουργεῖ κατὰ τοῦ ἀληθοῦς προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξῃ βιώσιμος ἀνάπτυξις εἰς βάρος τῶν πνευματικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία προέβαλε καὶ προβάλλει τὸ οἰκοφιλικὸν δυναμικὸν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, ἀναδεικνύουσα τὴν εὐχαριστιακὴν χρῆσιν τῆς κτίσεως, τὴν λειτουργίαν τοῦ πιστοῦ ὡς «ἱερέως» τῆς Δημιουργίας, ὁ ὁποῖος ἀδιαλείπτως ἀναφέρει αὐτὴν εἰς τὸν Κτίστην τῶν ἁπάντων, καὶ τὴν ἀνυπέρβλητον ἀξίαν τοῦ ἀσκητικοῦ πνεύματος, ὡς ἀντιδότου κατὰ τοῦ συγχρόνου εὐδαιμονισμοῦ. Ὄντως, ὁ σεβασμὸς τῆς δημιουργίας ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως.

Προκαλεῖ ἰδιαιτέραν ἀνησυχίαν τὸ γεγονὸς ὅτι, ἐνῶ εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ οἰκολογικὴ κρίσις συνεχῶς ἐπιτείνεται, ἡ ἀνθρωπότης, ἐν ὀνόματι τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῶν τεχνολογικῶν ἐφαρμογῶν, κωφεύει εἰς τὰς πανταχόθεν ἐκκλήσεις πρὸς ριζικὴν ἀλλαγὴν συμπεριφορᾶς ἀπέναντι εἰς τὴν κτίσιν.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ προϊοῦσα ἀλλοίωσις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἀποτελεῖ συνέπειαν ἑνὸς συγκεκριμένου προτύπου οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, τὸ ὁποῖον ἀδιαφορεῖ διὰ τὰς ἀντιοικολογικὰς ἐπιπτώσεις του.

Τὰ βραχυπρόθεσμα ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἄνοδον τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου εἰς ὡρισμένας περιοχὰς τῆς ὑφηλίου, ἁπλῶς ἐπικαλύπτουν τὴν ἀλογίαν τῆς ἐκμεταλλεύσεως καὶ συλήσεως τῆς δημιουργίας. Ἡ οἰκονομικὴ δραστηριότης, ἡ ὁποία δὲν σέβεται τὸν οἶκον τῆς ζωῆς, εἶναι οἰκο-ανομία καὶ ὄχι οἰκο-νομία.

Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμὸς τῆς παγκοσμιοποιήσεως συμπορεύεται σήμερον μὲ τὴν ἁλματώδη ἀνάπτυξιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἡ ὁποία, παρὰ τὰ πολλὰ εὐεργετήματά της, συνοδεύεται ἀπὸ ἔπαρσιν ἔναντι τῆς φύσεως καὶ ὁδηγεῖ εἰς ποικιλομόρφους ἐκμεταλλεύσεις αὐτῆς.

Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος γνωρίζει, ἀλλὰ δρᾷ ὡς νὰ μὴ ἐγνώριζε. Γνωρίζει ὅτι ἡ φύσις δὲν αὐτοανακαινίζεται εἰς τὸ διηνεκές, ἀδιαφορεῖ ὅμως διὰ τὰς ἀρνητικὰς συνεπείας τοῦ «τεχνοπωλίου» διὰ τὸ περιβάλλον.

Αὐτὸ τὸ ὄντως ἐκρηκτικὸν μῖγμα τοῦ ἀκράτου οἰκονομισμοῦ καὶ τοῦ ἐπιστημονισμοῦ, ἤτοι τῆς ἀπεριορίστου ἐμπιστοσύνης εἰς τὴν δύναμιν τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, ἐπιτείνει τοὺς κινδύνους διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας καὶ διὰ τὸν ἄνθρωπον.

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σοφῶς καὶ σαφῶς κατωνόμασε τοὺς κινδύνους τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», τῆς αὐτονομήσεως αὐτῆς ἀπὸ τὰς ζωτικὰς ἀνάγκας τοῦ ἀνθρώπου, αἱ ὁποῖαι ὑπηρετοῦνται μόνον ἐντὸς βιωσίμου φυσικοῦ περιβάλλοντος, καὶ προέτεινε μίαν οἰκονομίαν «τεθεμελιωμένην εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Εὐαγγελίου»[6] καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ συγχρόνου οἰκολογικοῦ προβλήματος «ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς χριστιανικῆς παραδόσεως»[7].

Ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ, ἐνώπιον τῶν συγχρόνων ἀπειλῶν, «ριζικὴν ἀλλαγὴν νοοτροπίας καὶ συμπεριφορᾶς» ἀπέναντι εἰς τὴν κτίσιν, πνεῦμα ἀσκητισμοῦ, «ὀλιγαρκείας καὶ ἐγκρατείας»[8], ἔναντι τῆς «ἀπληστίας»[9], τῆς «θεοποιήσεως τῶν ἀναγκῶν καὶ τῆς κτητικῆς στάσεως»[10].

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἀνεφέρθη μετ᾿ ἐμφάσεως καὶ εἰς τὰς «κοινωνικὰς διαστάσεις καὶ τὰς τραγικὰς ἐπιπτώσεις τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος»[11].

Ἀκολουθοῦντες τὰς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ταύτης, ὑπογραμμίζομεν, εἰς τὴν παροῦσαν ἐγκύκλιόν μας, τὴν στενὴν συνάφειαν τῶν περιβαλλοντικῶν καὶ τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων καὶ τὴν κοινὴν ρίζαν αὐτῶν ἐν τῇ χωρὶς Θεὸν «ἄφρονι καρδίᾳ», ἐν τῇ πτώσει καὶ ἁμαρτίᾳ, ἐν τῇ κακῇ χρήσει τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.

Τῆς καταστροφῆς τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας προηγεῖται πάντοτε μία ἐσωτερικὴ «ἀνατροπὴ τῶν ἀξιῶν», μία πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ καταστροφή.

Ὅταν τὸ ἔχειν κυριεύσῃ τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν μας, τότε ἡ στάσις μας τόσον ἔναντι τοῦ συνανθρώπου, ὅσον καὶ πρὸς τὴν κτίσιν, εἶναι ἀναποφεύκτως κτητικὴ καὶ ἀνοίκειος.

Τὸ «σαπρὸν δένδρον» ποιεῖ, κατὰ τὸ Βιβλικόν, πάντοτε «καρποὺς πονηρούς»[12].

Τονίζομεν, ἀντιστοίχως, ὅτι καὶ ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν κτίσιν καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἔχουν τὴν αὐτὴν πνευματικὴν πηγὴν καὶ ἀφετηρίαν, τὴν ἐν Χριστῷ δηλαδὴ ἀνακαίνισιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν κεχαριτωμένην ἐλευθερίαν του.

Ὡς ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία συμπορεύονται, ἔτσι καὶ ἡ οἰκοφιλικὴ συμπεριφορὰ καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη εἶναι ἀδιαίρετοι.

Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς συγχρόνου πολυδιαστάτου κρίσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ πολιτισμού του καὶ τοῦ οἴκου του, ἀπαιτεῖται πολύπλευρος κινητοποίησις καὶ κοινὴ προσπάθεια.

Ὅπως ὅλα τὰ μεγάλα προβλήματα, οὕτω καὶ αἱ σοβοῦσαι ἀλληλοπεριχωρούμεναι κρίσεις τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς κοινωνίας, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντιμετωπισθοῦν χωρὶς τὴν διαχριστιανικὴν καὶ διαθρησκειακὴν συνεργασίαν.

Ὁ διάλογος εἶναι ἐδῶ πρόσφορος χῶρος διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν αἱ ὑπάρχουσαι οἰκοφιλικαὶ καὶ κοινωνικαὶ παραδόσεις, διὰ οἰκολογικὴν καὶ κοινωνικὴν εὐαισθητοποίησιν, καθὼς καὶ διὰ ἐποικοδομητικὴν κριτικὴν τῆς ἀποκλειστικῶς τεχνολογικῆς καὶ οἰκονομικῆς προόδου καὶ τῶν ἀτομοκεντρικῶν καὶ κοινωνιοκρατικῶν προτύπων, εἰς βάρος τῆς κτίσεως καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου.

Κατακλείοντες, ὑπογραμμίζομεν καὶ πάλιν τὸ ἀδιαίρετον τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὴν δημιουργίαν καὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον πρόσωπον, καλοῦμεν πάντας τοὺς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως εἰς τὸν καλὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἑδραίωσιν τῆς ἀλληλεγγύης, καὶ δεόμεθα πρὸς τὸν ἀγαθοδότην Κύριον, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, νὰ χαρίζῃ εἰς τὰ τέκνα αὐτοῦ «καῦσιν καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως»[13] καὶ «παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων»[14]. 

,βιζ' Σεπτεμβρίου α'

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

----------------------------
[1] Ρωμ. η΄, 38
[2] πρβλ. Α΄ Πέτρ. γ΄, 15
[3] Ματθ. κη΄, 20
[4] Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἰνδίκτου, 1/9/1989
[5] Γεν. α΄, 22
[6] Ἐγκύκλιος, §15
[7] ὅ. π., §15
[8] Ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον, §10
[9] ὅ. π., §10
[10] Ἐγκύκλιος, §14
[11] ὅ. π.
[12] Ματθ. ζ', 17
[13] Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος, Τὰ εὑρεθέντα ἀσκητικά, Λόγος, πα
[14] Ἑβρ. ι', 24

Ανακοίνωση:Ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο αοιδίμου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου


Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 θα τελεσθεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής πόλεως Ιεράπετρας το Ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κυρού Ευγενίου, και παρακαλούμε για τη συμμετοχή πάντων των τιμώντων τη μνήμη του.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑΠΥΤΝΗΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Η πανήγυρη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Καψά Σητείας


Με την πρέπουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή Ιερού Κλήρου, τοπικών αρχόντων και πιστών από όλη την Μητροπολιτική περιφέρεια τελέσθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Αυγούστου η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καψά Σητείας, κατά την οποία χοροστάτησε, ευλόγησε άρτους και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος.
Στην ομιλία του από το βοτσαλωτό προαύλιο, όπου και ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους, στο τέλος του Μεγάλου Πανηγυρικού Εσπερινού, ο Σεβ. κ. Κύριλλος μίλησε για το προφητικό και προδρομικό έργο του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου, σημειώνοντας ότι προετοίμασε την οδό του Κυρίου διαλαλώντας ότι «ο οπίσω μου ερχόμενος έμπροσθέν μου γέγονεν». Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη μιας από τις μεγαλύτερες μορφές της, που αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Αναφέρθηκε στο κήρυγμα της μετανοίας του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος με παρρησία ήλεξγε την άρχουσα τάξη της εποχής του και δεν δίστασε να ελέξγει ακόμα και τον έπαρχό του Ηρώδη για την παράνομη σχέση με την Ηρωδιάδα, που ήταν γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, με συνέπεια τον μαρτυρικό θάνατό του με αποκεφαλισμό. Επίσης ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι, όχι μόνο το γονιδίωμα αλλά και η πνευματικότητα κληρονομείται, όπως αποδεικνύουν περίτρανα οι εκατοντάδες των προσκυνητών της Ιεράς Μονής Καψά, πολλοί από τους οποίους οδοιπορούν ώρες για να φθάσουν στο ιστορικό μοναστήρι και να προσκυνήσουν την εικόνα του Τιμίου Προδρόμου για να εναποθέσουν τις ελπίδες, τις προσδοκίες, τα όνειρα, τις αποτυχίες και τις επιτυχίες της ζωής τους. Ακόμα μαρτυρούν πόσο βαθιά ριζωμένη μέσα στον λαό μας είναι ριζωμένη η όρθόδοξη χριστιανική πίστη και πόσο ανυπόστατα είναι τα λεγόμενα ανθρώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις περί μη πλειοψηφίας των Ορθοδόξων στην πατρίδα μας.Τέλος, ευχήθηκε όλοι να παρακαλέσουμε από καρδιάς ο Τίμιος Πρόδρομος να είναι το λυχνάρι για να φωτίσει και να λάμψει στις καρδιές μας το αληθινό Φως, το φως του Χριστού, παρέχοντας ευλογία, ειρήνη, χάρη και δύναμη, ώστε να βάλουμε αρχή μετανοίας στη ζωή μας, αφουγκραζόμενοι το κήρυγμα μετανοίας του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος συνεχώς διαλαλούσε το, Μετανοείτε, ήγγικε γαρ η Βασιλεία του Θεού.
Στον Μεγάλο πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής έλαβαν μέρος οι Πανοσιώτατοι Πατέρες της Μονής Αρχιμ. Μεθόδιος Περάκης και Αρχιμ. Ευγένιος Σπηλιαρωτάκης, οι Αιδεσιμώτατοι Πρωτ. Αντώνιος Τσαγκαράκης, Αρχιερατικός Επίτροπος Ε΄ Αρχιερ. Περιφερείας και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Μονής, Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Αρχιερατικός Επίτροπος Β΄ Αρχιερ. Περιφερείας, Οικονόμος Νικόλαος Πατθιάκης, Εφημέριος Γούδουρα και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Μονής, π. Ελευθέριος Δαργάκης, Εφημέριος Μύρτου, π. Γεώργιος Μονιός, Εφημέριος Χανδρά, και π. Στυλιανός Γωνιωτάκης, Εφημέριος Επάνω Χωρίου Ιεράπετρας. Έψαλαν καλλικέλαδα δύο χοροί ιεροψαλτών από την Ιεράπετρα και τη Σητεία αντίστοιχα, με επικεφαλής τον Πρωτοψάλτη και Δ/ντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως «Αγ. Ανδρέας ο Κρήτης» κ. Ιω. Αρώνη και παρέστη πλήθος πιστών από όλη την Μητροπολιτική περιφέρεια της Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, οι οποίοι έως αργά το βράδυ προσέρχονταν για να προσκηνύσουν την εικόνα του Τιμίου Προδρόμου στην πανηγυρίζουσα Μονή. Την πανήγυρη του μοναστηριού τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Σητείας κ. Θεοδ. Πατεράκης, ο Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Αντιδήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμαν. Βρυγιωνάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης, o Διοικητής του 3ου Κ.Ε.Π. Ζήρου κ. Εμμαν. Πάνου, ο Διοικητής της Ναυτικής Βάσης Κυριαμαδίου κ. Γεώργιος Καθεκλάκης, ο πρώην Βουλευτής κ. Ιω. Κουνενός κ.α.
Ανήμερα της πανηγύρεως, Τρίτη 29 Αυγούστου το πρωί, τελέσθηκε η Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία.
www.imis.gr


Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Η πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου Καβουσίου Ιεράπετρας


Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και πάνδημη συμμετοχή πιστών πανηγύρισε την Κυριακή 27 Αυγούστου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του νεοφανούς, ο φερώνυμος Ιερός Ναός της Ενορίας Καβουσίου Ιεράπετρας, που βρίσκεται σε μια κατάφυτη περιοχή επί της εθνικής οδού Αγίου Νικολάου-Σητείας.
Ανήμερα της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και ακολούθως ιερούργησε, κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο και στο τέλος ευλόγησε τους άρτους και τις προσφερθείσες Φανουρόπιτες.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή του πλουσίου νέου, υπογραμμίζοντας ότι η προσκόλληση στα υλικά αγαθά και η τρυφηλότητα του βίου αποτελεί τη μεγαλύτερη τροχοπέδη για να κερδίσει ο άνθρωπος της Βασιλεία του Θεού, όμως, κατά τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, παρότι είναι δύσκολο για τα ανθρώπινα δεδομένα ο πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών όλα είναι δυνατά στον Θεό. Επίσης, αναφέρθηκε στον τιμώμενο Άγιο Μεγαλομάρτυρα Φανούριο, ο οποίος θαυματουργικώς εξέλαμψε εκ της Ρόδου, ευχόμενος να παρίσταται πάντοτε ως ταχύτατος βοηθός σε όλους όσοι με πίστη επικαλούνται το όνομά του στην φανέρωση της γνώσης των κρυπτών και των χαμένων αντικειμένων και στη θεραπεία δύσκολων νοσημάτων.
Στην πανήγυρη παρέστη πλήθος πιστών από την Ενορία Καβουσίου και την ευρύτερη περιοχή.


www.imis.grΑρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίου Φανουρίου Παπαγιαννάδων ΣητείαςΤο απόγευμα του Σαββάτου 26 Αυγούστου ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Kύριλλος, περιστοιχούμενος από Κληρικούς της περιοχής, χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού, ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και τις Φανουρόπιτες στον περίβολο, και κήρυξε επίκαιρα στο πολυάριθμο πλήθος των πιστών στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίου Φανουρίου Ενορίας Παπαγιαννάδων Σητείας.
Στην ομιλία του ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Kύριλλος αναφέρθηκε στα μαρτύρια, στη θαυμαστή εύρεση της εικόνος και στα πάμπολλα θαύματα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, ευχόμενος ο Άγιος Φανούριος να φανερώνει το θέλημα του Θεού στη ζωή μας.
Στην ακολουθία έλαβαν μέρος ο Εφημέριος της Ενορίας Παπαγιαννάδων π. Ιωάννης Δανδουλάκης, ο Εφημέριος της Ενορίας Τουρτούλων π. Μιχαήλ Συντυχάκης και ο Εφημέριος Γούδουρα Οικονόμος Νικόλαος Παθιάκης, ενώ παρέστησαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί της ευρύτερης περιοχής.


www.imis.grΠαρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος στην πανήγυρη του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγ. Τίτου ΗρακλείουΜε λαμπρότητα πανηγύρισε την Παρασκευή 25 Aυγούστου, μνήμη του Αγίου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης, ο φερώνυμος Ιερός Καθεδρικός Ναός της πόλεως του Ηρακλείου, όπου φυλάσσεται η τίμια Κάρα του Αγίου.
Στη Θεία Λειτουργία προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων Αρχιεπισκοπικής διακονίας του νυν Αρχιεπισκόπου Κρήτης, και συλλειτούργησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, συμπροσευχουμένου του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου.
Μετά το πέρας της πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, στον περίβολο του πανηγυρίζοντος ναού, αναπέμφθηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος σφαγιασθέντων χριστιανών του Μεγάλου Κάστρου την 25η Αυγούστου 1898 από τους τούρκους κατακτητές. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών στο μνημείο αυτών, που βρίσκεται έξω από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου. Στη Θεία Λειτουργία και στην επιμνημόσυνη δέηση παρέστησαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασ. Λαμπρινός, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, οι Βουλευτές Ν. Ηρακλείου κ.κ. Λ. Αυγενάκης, Β. Κεγκέρογλου, και Σπ. Δανέλλης, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδημάρχοι του Δήμου Ηρακλείου, η πρώην Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Μαρία Σκραφνάκη, ο πρ. Νομάρχης Ηρακλείου κ. Δ. Σαρρής, οι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και πλήθος πιστών.


www.imis.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε τήν Τετάρτη, 24 Αὐγούστου 2017, στό Ἡράκλειο σέ ἔκτακτη Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος κατά τήν ἐν λόγῳ Συνεδρία μελέτησε μέ ποιμαντική εὐαισθησία διάφορα σύγχρονα κοινωνικά θέματα καί ἀπευθύνεται στόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Κρητικό Λαό, τονίζοντας τήν προσοχή γιά τά παρακάτω:
α. Τήν περίοδο αὐτή, κατά τίς ὁποῖες καίγονται καί πυρπολοῦνται δάση καί διάφορες ἀγροτικές ἐκτάσεις, καταστρέφονται περιουσίες καί ἀπειλοῦνται ἀκόμη καί ἀνθρώπινες ζωές, ἀπό τήν πύρινη λαίλαπα, σέ διάφορα σημεῖα τῆς Κρήτης, ἔχομε ὅλοι μεγάλη εὐθύνη, μέ σύνεση καί ὑπευθυνότητα, νά διαφυλάξομε τή δημιουργία τοῦ Θεοῦ, τόν φυσικό κόσμο καί πλοῦτο, νά λαμβάνομε ὅλα τά ἀπαραίτητα καί ἐνδεδειγμένα μέτρα, καλλιεργῶντας τήν οἰκολογική συνείδηση καί τόν σεβασμό στή φύση, ἡ ὁποία εἶναι μέρος τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἀποφεύγονται δυσάρεστες καί τραγικές καταστάσεις καί συνέπειες. Ἄλλωστε, ἡ 1η Σεπτεμβρίου ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ὡς ἡμέρα Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος καί μᾶς προσφέρει τήν ἀφορμή νά ἀναθεωρήσομε τή σχέση μας μέ τήν κτίση καί τό περιβάλλον καί νά κάνομε ὀρθή χρήση καί ἀξιοποίηση ἐν γένει τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ.
β. Τό ἀνησυχητικό φαινόμενο τῶν συνεχῶς αὐξανόμενων τροχαίων δυστυχημάτων στή Μεγαλόνησο, προκαλεῖ καί ἐπιφέρει μεγάλο πόνο καί ἀγωνία, προβάλλει δέ ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά καλλιεργοῦμε τό σεβασμό στήν ἀνθρώπινη ζωή καί τή μοναδική της ἀξία καί νά σταθοῦμε μέ ὑπευθυνότητα ἀπέναντι σ’ αὐτό τό θέμα. Ἡ τήρηση τῶν κανόνων ὁδικῆς συμπεριφορᾶς, ἡ προσοχή καί τό αἴσθημα τῆς εὐθύνης ὅλων τῶν ὁδηγῶν ὀχημάτων, πρέπει νά ἀποτελεῖ πρώτη προτεραιότητα στίς ἐπιλογές τους.
γ. Τό μεῖζον θέμα τῆς χρήσεως καί κατοχῆς διαφόρων ἐξαρτησιογόνων οὐσιῶν, ἰδίως ἀπό νέους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖες ὁδηγοῦν στήν ἀσθένεια, τήν ἐξαθλίωση καί τήν καταστροφή, ὅπως τά ναρκωτικά, ἡ ὑπερβολική χρήση τοῦ ἀλκοόλ καί οἱ διαφόρων μορφῶν παραισθησιογόνες οὐσίες, δέν πρέπει νά παραμένει ἀπαρατήρητο γεγονός καί δέν πρέπει νά μένομε παθητικά ἀδιάφοροι. Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐφιστᾶ τήν προσοχή καί τήν εὐαισθητοποίηση ὅλων στό σημεῖο τοῦτο, προκειμένου ὁ ἄνθρωπος ἀγωνιζόμενος ἀληθινά καί οὐσιαστικά νά ἐλευθερώνεται ἀπό κάθε μορφῆς ἐξάρτηση ἤ καταφυγῆς σέ «ψευτοπαραδείσους» καί νά καλλιεργεῖ τά πολλά χαρίσματα, τά ὁποῖα τοῦ χάρισε ὁ Θεός.
δ. Γιά τά τελευταῖα φαινόμενα παραβατικῶν συμπεριφορῶν μερικῶν κληρικῶν στήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἡ Ἱερά Σύνοδος πληροφορεῖ ὅλους ὅτι οἱ περιπτώσεις αὐτές θά ἀντιμετωπισθοῦν σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα ἀπό τούς Θείους καί Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί τούς Νόμους τοῦ Κράτους, μέ ἀπόλυτο σεβασμό στήν Ἱερατική αὐτοσυνειδησία, χωρίς ἄστοχες γενικεύσεις καί ἄκριτη σπουδή στή λήψη τῶν ἀποφάσεων, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦνται.
ε. Τέλος, σχετικῶς πρός πρόσφατες δηλώσεις, ἐξ ἐπισήμων δυστυχῶς χειλέων, οἱ ὁποῖες εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος περί τῆς Ὀρθοδόξου ἤ μή Παραδόσεως τῆς Πατρίδος μας, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐκφράζει τή βαθειά της θλίψη καί δηλώνει ἀπερίφραστα ὅτι ἡ ταυτότητα καί ἡ αὐτοσυνειδησία μας δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖ ἀντικείμενο ὁποιασδήποτε πολιτικῆς ἰδεολογίας ἤ προσωπικῆς τοποθέτησης, ἀλλά μαρτυρεῖται ὡς καταστάλαγμα μιᾶς ἱστορικῆς, διαχρονικῆς καί ἀδιαμφισβήτης πορείας ἑνός Γένους καί ἑνός Λαοῦ, μέ ταυτόχρονο σεβασμό ἔναντι κάθε ἄλλης Παράδοσης.Ἡράκλειο, 25 Αὐγούστου 2017Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ΚρήτηςΠέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Επετειακές Συνοδικές Εκδηλώσεις προς τιμήν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου


Σεμνοπρεπῶς καί ἱεροπρεπῶς, ἑορτάσθηκε ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, κατόπιν ὁμοφώνου Ἀποφάσεώς Της, ἡ ἐπέτειος τῆς συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν (2006 – 2016), Ἀρχιεπισκοπικῆς Διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Συγκεκριμένα, τό πρωΐ τῆς Τετάρτης, 23ης Αὐγούστου 2017, ἡμέρα τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Πρωθιεράρχου, τελέσθηκε Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, στήν ὁποία μετεῖχε καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Ἐκπρόσωπος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος ὁμίλησε σχετικῶς ἀναγνώσας καί κατάλληλον τῇ περιστάσει Πατριαρχικόν Γράμμα, τό ὁποῖον καί ἐπέδωκε εἰς τόν Τιμώμενον Πρωθιεράρχην τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.
Εἰς τό ὡς εἴρηται Σεπτόν Πατριαρχικόν Γράμμα, ὁ Παναγιώτατος, μεταξύ ἄλλων, ἀνέφερεν: “Ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ εἰρηνωνύμου Πρωθιεράρχου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας τιμῶμεν τόν ἀνεξίκακον καί φιλόκαλον, τόν φιλόστοργον καί εἰρηνοποιόν Ἱεράρχην, διά τόν ὁποῖον ἰσχύουν ἐπακριβῶς οἱ λόγοι Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Τούτους προσφέρομεν σήμερον ὑμῖν ἐκ καρδίας, προσφιλέστατε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, ἅγιε Κρήτης, ὡς εὐχήν: εἴθε νά συνεχίσητε ἐπί χρόνους πολλούς καί ἐν ἀκμῇ ὑγείας νά εἶσθε «ἔρεισμα πατρίδος, Ἐκκλησιῶν κόσμος, στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς Χριστόν πίστεως, οἰκείοις ἀσφάλεια (P.G. 32, 305Α)” .
 Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης προσεφώνησε ὁ, ἐπίσης ἑορτάζων τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖος, ἀναφερθείς μετά θερμῶν λόγων εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐμφανῶς συγκινημένος, ἐξέφρασε ἐγκάρδιες εὐχαριστίες γιά ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τό Πρόσωπό Του καί ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὅτι ἐπιτελεῖ μόνον τό χρέος τῆς ἀποστολῆς του, μέ ποιμαντική ἀγωνία καί μέριμνα, ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀναφερθείς μετ’ εὐγνωμοσύνης εἰς τό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τόν Σεπτό Προκαθήμενο Αὐτοῦ, τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες, τόν Ἱερό Κλῆρο καί ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἐγγύς καί μακράν, διά νά εὐχηθοῦν καταλλήλως.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, πραγματοποιήθηκε, μέ μεγάλη ἐπιτυχία καί πάνδημη συμμετοχή, Τιμητική Ἐπετειακή Ἐκδήλωση, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πέτρου Μπεντενάκι, στήν παραλιακή Λεωφόρο τοῦ Ἡρακλείου. Στήν ἐκδήλωση παρουσιάσθηκε πρόγραμμα Βυζαντινῶν ὕμνων ἀπό τόν καταξιωμένο καί ἄρτιο Χορό Ψαλτῶν, «Οἱ Κρῆτες Μαΐστορες», καθώς καί σχετικά τραγούδια ἀπό τήν Παιδική - Νεανική Χορωδία τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Ἡρακλείου. Ἐπίσης, ἔγινε ἡ προβολή ταινίας ἀπό τούς Ἀρχιεπισκοπικούς βηματισμούς τῆς ἑορταζομένης δεκαετίας καί παρουσιάσθηκε Ἔκθεση φωτογραφικού ὑλικοῦ. Τήν Ἐκδήλωση κατέκλεισε ἡ εὐφήμως γνωστή οἰκογένεια Ζαϊμάκη, μέ τήν μουσική ἀπόδοση τῆς Κυριακῆς προσευχῆς.


Στήν Ἐπετειακή αὐτή Ἐκδήλωση τόν χαιρετισμό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μετέφερε ὁ Ἐκπρόσωπος Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Δημήτριος, ἐνῶ τίς συγχαρητήριες προσρήσεις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου, τοῦ Κρητός, ἐκόμισεν ὁ Ἐκπρόσωπος Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος.
Καταληκτικῶς ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος, ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην Αὐτοῦ πρός ὅλους τούς μετέχοντας εὐχηθείς ὁ Παντοκράτωρ Κύριος νά χαρίζει εἰς τόν καθένα ἀταλάντευτη πορεία εἰς τήν ἀποστολή καί τό χρέος του.

Στή Συνοδική Θεία Λειτουργία καί τήν Ἐπετειακή Τιμητική Ἐκδήλωση ἔλαβαν μέρος οἱ κ.κ. Σωκράτης Βαρδάκης καί Ἐμμανουήλ Θραψανιώτης, Βουλευτής, ὁ κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ὁ κ. Βασίλειος Λαμπρινός, Δήμαρχος Ἡρακλείου, ὁ κ. Ἰωάννης Μαστοράκης, Δήμαρχος Χερσονήσου, ὁ κ. Κων. Μαμουλάκης, Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Ἀντιπεριφερειάρχες, Ἀντιδήμαρχοι, ὁ Ταξίαρχος Γρηγόριος Κοκολάκης, Διοικητής 5ης Μεραρχίας Κρητῶν, ὁ Ταξίαρχος Κων. Λαγουδάκης, Γεν. Ἀστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ὁ Ταξίαρχος Ἰωσήφ Κανακουσάκης, Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἡρακλείου, ὁ κ. Γεώργιος Ἀλεξανδράκης, Περιφερειακός τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, ὁ Πλοίαρχος κ. Εὐθύμιος Δουβῆς, Λιμενάρχης Ἡρακλείου, ὁ ἐλλογ. κ. Εὐάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος τοῦ ΑΤΕΙ Κρήτης, ἐκπρόσωποι τῆς Πρυτανείας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κληρικοί καί Μοναστικές Ἀδελφότητες ἀπό ὅλη τή Μεγαλόνησο Κρήτη καί πλῆθος πιστῶν.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος εὐχαριστεῖ ὅλους ὅσοι προσῆλθαν, ἀνταποκρινόμενοι εἰς τό κάλεσμά Της καί ἐξέφρασαν μέ κάθε τρόπο τήν ἐποφειλομένη τιμή καί εὐχαριστία, ὡς καί τόν προσήκοντα σεβασμό, πρός τόν Τιμώμενο Πρωθιεράρχη καί Σεπτό Πρόεδρο τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖο.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης


Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος στην πανήγυρη του ΑγίουΑθανασίου του Πατελάρου στην Αξό Μυλοποτάμου


Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Αθανασίου του Γ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Πατελάρου, στον φερώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό, στη γενέτειρα του αγίου, την Αξό Μυλοποτάμου.
Ανήμερα της πανηγύρεως, Δευτέρα 21 Αυγούστου, τελέσθηκε Αρχιερατικό Συλλειτούργο, κατά το οποίο προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Χαρίτων, εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και συλλειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος, και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος καθώς και ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Βαβυλώνος κ. Θεόδωρος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
Στο τέλος της Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, κατόπιν παρακλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου, τέλεσε την εις Πρωτοπρεσβύτερον χειροθεσία του Αιδεσιμολ. Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου π. Κωνσταντίνου Πλουσή.Στο Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα, το οποίο ανέγνωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Χαρίτων, εκπρόσωπος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, επισημαίνεται ότι «εκ της νήσου Κρήτης ανέτειλαν ως αληθώς πολλοί και διαπρεπείς φωστήρες της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, ιδιαιτέραν όμως θέσιν κατέχει ο τιμώμενος ιερός ανήρ, ο οποίος απέδειξεν εαυτόν ευαγγελιστήν και κήρυκα της αληθείας και ισαπόστολον και διδάσκαλον και μάρτυρα των όσων οι προ αυτού Θεοφόροι Πατέρες παρέδωκαν ως κληρονομίαν και ως παρακαταθήκην ιεράν, περί της οποίας λόγον αποδίδομεν οι πάντες εν τη ημέρα κατά την οποίαν θα εμφανισθώμεν ενώπιον του και πάλιν ερχομένου εν δόξη κρίναι ζώντας και νεκρούς Κυρίου, Ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Πατελάρος ανεδείχθη στύλος και εδραίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και κατ’ εξοχήν οικουμενικός διδάσκαλος, πλήρης φωτός, διαχεομένου εις τα της οικουμένης πέρατα.Η αγιότης του ιεράρχου Αθανασίου Πατελάρου αποδεικνύει ότι η Μεγαλόνησος Κρήτη είναι τόπος όπου εβάδισαν οι πόδες τοσούτων αγίων και ηρώων, τόπος εζυμωμένος δια των αιμάτων και των δακρύων εκατοντάδων και χιλιάδων μαρτύρων της πίστεως και του Γένους ημών, οι οποίοι έδωκαν εις αυτόν την ιδιαιτέραν πνευματικήν αυτού ταυτότητα και ιδιοπροσωπείαν. Αυτήν την ταυτότητα την οποίαν εκληροδότησαν εις την Κρήτην και εις τον Ορθόδοξον Λαόν της ο Άγιος Αθανάσιος, ο Πατελάρος, και πάντες οι Άγιοι και οι Απόστολοι και οι Ιεράρχαι της, από Τίτου του Αποστόλου, Ανδρέου του Κρήτης και μέχρι σήμερον, καλούμεθα να διαφυλάξωμεν ως κόρην οφθαλμού, πορευόμενοι, όσον ένεστιν ανθρώποις, επί τα ίχνη του βίου και των αρετών αυτών».
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος ευχαρίστησε εγκάρδια τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου μας Σεβ. Μητροπολίτη Ελασσώνος κ. Χαρίτωνα, τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο κ. Κύριλλο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Βαβυλώνος κ. Θεόδωρο για την ιδιαιτέρως τιμητική παρουσία και συμμετοχή τους στην ιερά πανήγυρη, καθώς και τους κληρικούς που προσήλθαν και τους φιλάγιους συνεορταστές λαϊκούς αδελφούς, οι οποίοι κατέκλυσαν τον περικαλλή Ναό του Αγίου Αθανασίου για να λάβουν ευλογία, να προσκυνήσουν την ιερά του εικόνα και το απότμημα του ιερού του αφθάρτου Λειψάνου που αποθησαυρίζεται σε αυτόν.Στην πανήγυρη έλαβαν μέρος οι Ηγούμενοι των Ιερών Μονών της ευρύτερης περιοχής και άλλοι Κληρικοί, ενώ παρέστη και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Δημήτριος Κόκκινος.
Μετά την εόρτιο τράπεζα που παρέθεσε σε όλους τους προσκυνητές η Ενορία Αξού, οι τέσσερις Αρχιερείς μετέβησαν στα παρακείμενα Ζωνιανά, όπου ξεναγήθηκαν στο σπήλαιο Σφενδόνη από τον Εφημέριο της Ενορίας Ζωνιανών Αιδεσ. Πρωτ. Ματθαίο Ζερβό, και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητος Ζωνιανών κ. Κωνσταντίνο Παρασύρη.


www.imis.gr

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Παλαικάστρου Σητείας


Το πρωί της Κυριακής 20 Αυγούστου ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Παλαικάστρου.
Στην ομιλία του στο πλήθος των πιστών που κατέκλυσε τον Ενοριακό Ναό του Παλαικάστρου, αμέσως μετά το Ευαγγελικό ανάγνωσμα, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή των μυρίων ταλάντων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διάκρισης της αμαρτίας από τον άνθρωπο που σφάλει, ώστε να μη γινόμαστε σκληρόκαρδοι και μνησίκακοι αλλά εύσπλαχνοι και συγχωρητικοί. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε στην κατακλείδα της ομιλίας του, η εκ βάθους ψυχής συγχώρηση των συνανθρώπων μας για όσα μας έχουν φταίξει «εβδομηκοντάκις επτά», δηλαδή απεριόριστες φορές, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συγχωρεθούμε κι εμείς από τον Θεό για τα δικά μας αμαρτήματα.


Στο Κοινωνικό αναγνώσθηκε το Συνοδικό Εγκύκλιο Σημείωμα για τις Συνοδικές επετειακές Εκδηλώσεις που θα τελεσθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 23 Αυγούστου, στην έδρα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης στο Ηράκλειο, προς τιμήν του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Ειρηναίου, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από την εκλογή του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης.

Πριν την απόλυση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος τέλεσε τα τεσσαρακονθήμερα μνημόσυνα των μακαριστών  Όλγας  Μαρκάκη - Μωυσάκη και Ιουλίας  Αϊλαμάκη, το εννιαήμερο μνημόσυνο της μακαριστής Ελένης Κουτσάκη και το τριετές μνηνόσυνο της μακαριστής Ειρήνης Διακάκη.

www.imis.gr

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο στην Ενορία Καλογέρων ΙεράπετραςΤo Σάββατο 19 Αυγούστου, εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο της μακαριστής Μαρίας Ακαμωτάκη στον Ιερό Ναό Αγίου Μαρίνης της Ενορίας Καλογέρων Iεράπετρας.

www.imis.gr


Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Με λαμπρότητα και πάνδημη συμμετοχή πανηγύρισε η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας


Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών της Ανατολικής Κρήτης πανηγύρισε την Τρίτη 15 Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας.
Την παραμονή και ανήμερα της πανηγύρεως, εκατοντάδες πιστοί συνέρευσαν στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, που δεσπόζει σαν αετοφωλία πάνω στα ανεμοδραμένα και βραχώδη υψίπεδα του Λασιθίου, αποτελώντας εδώ και περίπου οκτώ αιώνες ένα προπύργιο της Ορθοδοξίας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού αλλά και ορμητήριο των επαναστατών της Κρήτης τις περιόδους της σκλαβιάς.
Στο κατάγραφο Καθολικό της Μονής, που είναι προέκταση του σπηλαίου που βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, σημειώθηκε το αδιαχώρητο, καθώς μέχρι αργά το βράδυ της παραμονής κατέφθαναν προσκυνητές όλων των ηλικιών για να συμμετάσχουν στην κορυφαία θεομητορική εορτή του εκκλησιαστικού έτους και να προσκυνήσουν την Κυρά Φανερωμένη, απολαμβάνοντας παράλληλα τη γαλήνη που προσφέρει το μοναστήρι αλλά και την άπλετη θέα προς στον Κόλπο του Μεραμπέλλου από την υπερυψωμένη αυλή του.Και φέτος πολυάριθμοι προσκυνητές, κυρίως νέοι και νέες, ανηφόρισαν με τα πόδια στο μοναστήρι και μαζί με τους «δεκαπενταριστές» που διέμεναν στους ξενώνες και στα κελιά της Μονής κατά την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου και τους υπόλοιπους επισκέπτες της Μονής συμμετείχαν στις Ιερές Παρακλήσεις και στις πρωινές Θείες Λειτουργίες.
Το απόγευμα της Δευτέρας 14 Αυγούστου τελέσθηκε Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής, στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος και έλαβαν μέρος Κληρικοί της περιοχής Ιεράπετρας.
Ακολούθως ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ευλόγησε τους άρτους στο προαύλιο του Καθολικού της Μονής και αναγνώσθηκε η Ποιμαντορική Εγκύκλιό του προς το Ιερό Κλήρο, τους Οσιωτάτους Μοναχούς και τον ευσεβή λαό της Ι. Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας. Τέλος, ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στην πανήγυρη της Μονής και στους εκπροσώπους των τοπικών Αρχών χρόνια πολλά με τις πρεσβείες, τη σκέπη και την προστασία της Παναγίας της Φανερωμένης.Ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τελέσθηκε η ακολουθία του Όρθρου, κατά την οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Kύριλλος, ο οποίος στη συνέχεια ευλόγησε τους άρτους και ιερούργησε. Στο τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, κατά την οποία πλήθος πιστών κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Kύριλλος χειροθέτησε σε Πνευματικό τον υπεύθυνο της Μονής, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. Παΐσιο Δερμιτζάκη.Νωρίτερα αναγνώσθηκε η Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Kυρίλλου για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία διαβάσθηκε αντί κηρύγματος σε όλους τους Ιερούς Ναούς και τις Μονές της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας. Όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος: «συνεορτάζουμε σήμερα τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της μεταστάσεώς της στα επουράνια σκηνώματα. Όλη η κτίση αγάλλεται και χαίρει, διότι «νενίκηνται της φύσεως οι όροι». Στην Παναγία μας, που «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν», δεν έχουμε θάνατο, όπως τον γεύθηκαν όλες οι γενεές των ανθρώπων. Αυτό μαρτυρεί και ο κενός ταφός της στη Γεθσημανή. Μετέστη στην όντως ζωή, δηλαδή και ανέστη και εκρίθη και εδοξάσθη πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Βρίσκεται δεδοξασμένη στα δεξιά του Πατρός και, ως ουράνια Μητέρα, αφουκράζεται τον ανθρώπινο πόνο και πρεσβεύει ακατάπαυστα στον παντοκράτορα Υιό της και Κύριό μας για τη σωτηρία του κόσμου.[…] Την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεομήτορος προσκυνούμε σήμερα, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδίδει τιμή και προσκύνηση προς τη Θεοτόκο, και δεν αποδέχεται τη Μαριολατρία των Ρωμαιοκαθολικών, αφoύ λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό. Η τιμή της Θεομήτορος συνδέεται πάντοτε με το πρόσωπο του Χριστού. Τιμάται πάντοτε ως «Μητέρα του Κυρίου» (Λουκ. 1,43). Ωστόσο, οποιαδήποτε τιμή και αν προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι στην Παρθένο Μαρία, πότε δεν μπορούμε να φτάσουμε την τιμή την οποία της έκαμε ο Ίδιος ο Θεός: Να σαρκωθεί στα σπλάχνα της και να την καταστήσει Θεοτόκο και γέφυρα επανασύνδεσης του ανθρώπου και ολόκληρης της δημιουργίας με τον Τριαδικό Θεό. Ο Θεός περίμενε να γεννηθεί «η μόνη Αγνή και Άχραντος Παρθένος», για να εκπληρώσει το σχέδιο του για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους».Την πανήγυρη της Μονής, κατά την οποία συμμετείχε πλήθος πιστών από ολόκληρο τον Νομό Λασιθίου αλλά και πολλοί παρεπιδημούντες από διάφορα σημεία της πατρίδος μας, τίμησαν με την παρουσία τους στον Εσπερινό ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδ. Καλαντζάκης, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Ιεράπετρας κ. Ηλ. Νταραράς, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης, ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας κ. Κων/νος Τζαγκαράκης, ο πρώην Δήμαρχος Ιεράπετρας και τέως Νομάρχης Λασιθίου κ. Σήφης Αναστασάκης, ο πρώην Βουλευτής κ. Ιωάννης Κουνενός, ενώ ανήμερα της εορτής παρέστη ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λασιθίου κ. Εμμανουήλ Πετάσης. 


www.imis.gr
Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Ο τελευταίος Παρακλητικός Κανόνας προς την Υπεραγία Θεοτόκο στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου


Παρουσία πλήθους πιστών το απόγευμα της Κυριακής 13 Αυγούστου τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας η ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο, κατά την οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματεύων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι από τα παραθρόνια ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος.Στο τέλος της ακολουθίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους στον αύλειο χώρο του σπηλαιώδους Καθολικού της Μονής.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, καλωσόρισε τους φιλοξενουμένους Σεβ. Αρχιερείς με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και τιμής στην ιστορική Μονή Παναγίας Φανερωμένης, που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους Λασιθιώτες, ευχόμενος διαρκή την προστασία και τη σκέπη της Κυρίας Φανερωμένης στην αρχιερατική τους πορεία. Αναφέρθηκε στους στενούς και ακατάλυτους δεσμούς της Εκκλησίας Κρήτης με τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και κάλεσε τον φιλοξενούμενο Αρχιερέα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείο, τον επι μακρά σειρά ετών διακονούντα από την πολυεύθυνη θέση του Αρχιγραμματεέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, τον πλέον άμεσο και πολύτιμο συνεργάτη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, να μεταφέρει τις ευχές και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου και της Μητρός Εκκλησίας και να απευθύνει λόγον παρακλήσεως και αγάπης στο πλήθος των ευσεβών χριστιανών που κατέκλυσαν τους χώρους της Μονής. Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος μίλησε με λόγο θεολογικό και συνάμα απλό για το ασκητικό φρόνημα που χαρακτηρίζει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και στις αστείρευτες δυνάμεις που κρύβει μέσα του ο πιστός άνθρωπος, λαμβάνοντας αφορμή από την αθρόα προσέλευση πιστών και μάλιστα πολλών νέων που ανεβαίνουν με τα πόδια στο μοναστήρι, προκειμένου να προσκυνήσουν την Κυρά Φανερωμένη.Επίσης, αναφέρθηκε στην ευλάβεια και το σεβασμό που τρέφει το Γένος μας προς την Υπέρμαχο Στρατηγό του, την Υπεραγία Θεοτόκο, όπως αυτή ιδιαίτερα εκδηλώνεται τις μέρες του Δεκαπενταυγούστου στις Ιερές Μονές, του Ενοριακούς ναούς και τα διάσπαρτα Προσκυνήματα Της σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και ευχήθηκε σε όλους τη χάρη και την προστασία της Θεομήτορος.
Στην ακολουθία, που έψαλαν ιεροψάλτες της περιοχής με επικεφαλής τον Πρωτοψάλτη και Διευθυντή της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας «Αγιος Ανδρέας ο Κρήτης» κ. Ιωάννη Αρώνη, παρέστη πλήθος πιστών όλων των ηλικιών κυρίως από τις περιοχές του Μεραμβέλλου και της Ιεράπετρας.


www.imis.gr
Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ι. Μ. Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου


Το πρωί της Κυριακής 13 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, που ετοιμάζεται για να εορτάσει τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τελέσθηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου και συνιερουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου.


Τον θείο λόγο κήρυξε επίκαιρα ο λόγιος Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματεύων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή της θεραπείας του σεληνιαζομένου νέου, επισημαίνοντας τη δύναμη της πίστεως, της οποίας αρκεί «κόκον σινάπεως» για να μετακινήσει ακόμα και βουνό. Τέλος, αναφέρθηκε στους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ της Αποστολικής Εκκλησίας Κρήτης και της εσταυρωμένης Μητέρας Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, διαβίβασε τις ευχές και ευλογίες εκ του μαρτυρικού και αειφεγγούς Φαναρίου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, και ευχήθηκε σε όλους καλή πανήγυρη για την επικείμενη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβ. κ. Βαρθολομαίος ανέγνωσε Τρισάγιο στον παρακείμενο Τάφο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου στον αύλειο χώρο του ναού.
Ακολούθησε επίσκεψη των Σεβ. Αρχιερέων στην ιστορική Μονή Ταξιαρχών στα Κρεμαστά. 


www.imis.gr

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος τέλεσε Αγιασμό στον Ο.Φ.Ι. για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο


Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Αυγούστου, στο Βουζουνεράκειο Δημοτικό Στάδιο Ιεράπετρας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος τέλεσε τον Αγιασμό στον Ο.Φ.Ιεράπετρας, ενόψει της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018.
Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος συνεχάρη εγκάρδια όλους τους συντελεστές για την κατάκτηση του περυσινού πρωταθλήματος της Α΄ Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Λασιθίου και την εξασφάλιση της συμμετοχής της ιστορικής ομάδος της Ιεράπετρας στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, σημειώνοντας ότι ο Ο.Φ.Ι. Ιεράπετρας είναι ιστορική ομάδα και αποτελεί τον μοναδικό εκπρόσωπο του Λασιθιώτικου ποδοσφαίρου σε επαγγελματική κατηγορία ποδοσφαίρου. Ευχήθηκε στο νέο Πρόεδρο κ. Αθαν. Χηνόπουλο και στα μέλη του Δ.Σ., στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές του Συλλόγου καλή επιτυχία με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του προστάτη των Αθλητών Αγίου μάρτυρος Νέστορα, και γρήγορη εξασφάλιση της παραμονής της ομάδος στο δύσκολο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής.Στην τελετή του Αγιασμού, που έλαβε χώρα μέσα σε κλίμα έκδηλης χαράς και ικανοποίησης, παρέστησαν, εκτός από τον Πρόεδρο κ. Αθαν. Χηνόπουλο και τα Μέλη του Δ.Σ. του Ο.Φ.Ι., ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού κ. Εμμ. Βρυγιωνάκης, ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Λασιθίου κ. Σίλας Λουτσέτης και άλλοι παράγοντες του τοπικού ποδοσφαίρου και φίλοι της ομάδας. 


www.imis.gr

Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017

Η Μικρή Παράκληση στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας


Το απόγευμα της Πέμπτης 11 Αυγούστου ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού και του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας.
Στο τέλος της ακολουθίας ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο στο προαύλειο του σπηλαιώδους ναού, αναφερθείς στη δύναμη των Μητρικών πρεσβειών της Θεομήτορος, την οποία, όπως τόνισε, ευχαριστούμε και παρακαλούμε κατά τις Ιερές Παρακλήσεις, εναποθέτοντας της τις θλίψεις, τους καημούς και τα αιτήματά μας. Τέλος, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε όλοι να παρακαλέσουμε τη Μητέρα του Κυρίου μας και Μητέρα όλου του κόσμου να μας σκεπάζει με την ακαταίσχυντη προστασία Της και να μας ενθυμείται στην επουράνια δόξα Της μεσιτεύοντας στον παντοκράτορα Υιό Της και Θεό μας για τη σωτηρία όλων μας.
Στην ακολουθία, που έψαλε καλλικέλαδα και ιδιαίτερα κατανυκτικά πολυμελής χορός ιεροψαλτών, συμμετείχε πλήθος πιστών από ολόκληρο τον Νομό Λασιθίου.


www.imis.gr

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Ελέω Θεού Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας

Προς τον Ιερό Κλήρο, τις Μοναχικές Αδελφότητες
και τον ευσεβή λαό της Θεοσώστου
Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας.«Τη ενδόξω Κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται, και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα· πάσα η γη δε ευφραίνεται...» (από τους Αίνους της εορτής της Κοιμήσεως Θεοτόκου).

Αγαπητοί μου αδελφοί,
Mας αξίωσε και φέτος ο Τριαδικός Θεός να ζήσουμε το «Πάσχα του καλοκαιριού» και να συνεορτάζουμε σήμερα τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της μεταστάσεώς της στα επουράνια σκηνώματα. Όλη η κτίση αγάλλεται και χαίρει, διότι «νενίκηνται της φύσεως οι όροι». Στην Παναγία μας, που «τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν», δεν έχουμε θάνατο, όπως τον γεύθηκαν όλες οι γενεές των ανθρώπων. Αυτό μαρτυρεί και ο κενός ταφός της στη Γεθσημανή. Μετέστη στην όντως ζωή, δηλαδή και ανέστη και εκρίθη και εδοξάσθη πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Βρίσκεται δεδοξασμένη στα δεξιά του Πατρός και, ως ουράνια Μητέρα, αφουκράζεται τον ανθρώπινο πόνο και πρεσβεύει ακατάπαυστα στον παντοκράτορα Υιό της και Κύριό μας για τη σωτηρία του κόσμου.
Ατενίζοντας την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεομήτορος, αισθανόμαστε ότι είμαστε παρόντες όχι σε μια εξόδιο ακολουθία, αλλά σε μια μεγάλη εορτή και πανήγυρη. Στο κέντρο της εικόνας δεσπόζει η Θεοτόκος, η οποία είναι ξαπλωμένη και έχει τα μάτια της κλειστά, σαν να κοιμάται. Πάνω από το σεπτό σκήνωμα της Παναγίας βρίσκεται ο Υιός της, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, κρατώντας στα χέριά του την παναγία ψυχή της, που παριστάνεται ως φασκιωμένο μωρό. Το σεπτό σώμα της Θεοτόκου περιβάλλουν οι Απόστολοι, οι οποίοι έχουν μαζευτεί απ᾿ όλα τα πέρατα της οικουμένης. Ο Απ. Πέτρος, που εικονίζεται να θυμιατίζει, έφθασε από την Ρώμη, ο Απ. Παύλος από τη Μακεδονία και ο Απ. Θωμάς από τις Ινδίες. Σε κάποιες εικόνες υπάρχει η παράσταση που τους απεικονίζει να μεταφέρονται στα Ιεροσόλυμα πάνω σε σύννεφα. Πίσω από τους Αποστόλους εικονίζονται Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι, αν και έζησαν μεταγενέστερα, αγιογραφούνται, επειδή έγραψαν λόγους και συνέθεσαν ύμνους γι᾿ αυτήν. Οι Άγγελοι περιβάλλουν τον Κύριό μας και την ψυχή της Παναγίας, και ψηλά εικονίζονται δύο Άγγελοι που κρατούν ανοιχτές τις πόρτες του Παραδείσου, για να εισέλθει η «τιμιωτέρα των Χερουβείμ».
Την εικόνα αυτή προσκυνούμε σήμερα, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία αποδίδει τιμή και προσκύνηση προς τη Θεοτόκο, και δεν αποδέχεται τη Μαριολατρία των Ρωμαιοκαθολικών, αφoύ λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό. Η τιμή της Θεομήτορος συνδέεται πάντοτε με το πρόσωπο του Χριστού. Τιμάται πάντοτε ως «Μητέρα του Κυρίου» (Λουκ. 1,43). Ωστόσο, οποιαδήποτε τιμή και αν προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι στην Παρθένο Μαρία, πότε δεν μπορούμε να φτάσουμε την τιμή την οποία της έκαμε ο Ίδιος ο Θεός: Να σαρκωθεί στα σπλάχνα της και να την καταστήσει Θεοτόκο και γέφυρα επανασύνδεσης του ανθρώπου και ολόκληρης της δημιουργίας με τον Τριαδικό Θεό. Ο Θεός περίμενε να γεννηθεί «η μόνη Αγνή και Άχραντος Παρθένος», για να εκπληρώσει το σχέδιο του για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αυτή δέχθηκε να γίνει συνεργός του Θεού, «σκεύος εκλογής» και «κεχαριτωμένη», απαντώντας ταπεινά: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά το ρήμα σου» (Λουκ. 1,38). Παρέμεινε «αειπάρθενος», δηλαδή, παρθένος προ του τόκου, εν τω τόκω και μετά τον τόκο, όπως συμβολίζουν τα τρία αστέρια στην κεφαλή και στους δύο ώμους Της. Η παρθενία της δεν έγκειται μόνο στη σωματική καθαρότητα, αλλά κυρίως στην ψυχική, στην τέλεια καθαρότητα και την αναμαρτησία της.
Ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας γράφει ότι η Παρθένος Μαρία, παρότι κουβαλούσε και εκείνη το προπατορικό αμάρτημα, ήταν η «πρώτη και μόνη της αμαρτίας καθάπαξ απηλλαγμένη» (Λόγος εις την Κοίμησιν 5). Ήταν αναμάρτητη σε όλη της τη ζωή όχι κατά φύση, όπως ο Χριστός, αλλά κατά θέληση, χάρη στην ελεύθερη προσωπική αποστροφή της προς την αμαρτία. Και σύμφωνα με ένα άλλο μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, μόνο να σκεφθούμε την Παναγία αγιαζόμαστε, πόσο μάλλον όταν αγωνιζόμαστε να της μοιάσουμε στην καθαρότητα, στη μεγαλειώδη ταπείνωση και στην υπακοή της στο θέλημα του Θεού.
Αυτό εύχομαι εγκάρδια και πατρικά να πράξουμε όλοι μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος, η «αγία αγίων μείζων», αυτή που «δύναται πάντα όσα θέλει», να σκέπει με την ακαταίσχυντη προστασία και την αμετάθετη ελπίδα της όλους μας, τις οικογένειές σας και το Γένος μας, και «να σώζει παντοτινά την κληρονομία της». Αμήν.

Ιεράπετρα, Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2017

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο Ιεραπύτνης και Σητείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ
της Υπεράγνου Μητρός υπέρ πάντων υμών δεόμενος


Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο «Ρούσσο Ξύλο» Μαλλών


Την Παρασκευή 11 Αυγούστου, ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα και της διασώσεώς της από τους Τούρκους, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια ιερούργησε και ευλόγησε τους άρτους στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος της Ενορίας Μαλλών, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μια κατάφυτη πευκόφυτη περιοχή στη θέση «Ρούσσο Ξύλο» στους πρόποδες της οροσειράς Δίκτη σε υψόμετρο 950 μ.. Έλαβαν μέρος ο Πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Αρχιερατ. Επίτροπος Β΄ Αρχιερατ. Περιφερείας και ο Πρωτ. Στυλιανός Μαθιουδάκης, Εφημέριος της Ενορίας Μαλλών, ενώ παρέστησαν αρκετοί κάτοικοι των Μαλλών και της γύρω περιοχής.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο βίο του Αγίου Σπυρίδωνος, επ᾿ ονόματι του οποίου κτίσθηκε ο πανέμορφος αυτός ναός που δεσπόζει σε αυτόν τον ιδαιτέρου φυσικού κάλλους χώρο, και στη θαυματουργική επέμβαση του για τη διάσωση της Κέρκυρας από τους Αγαρηνούς κατά το έτος 1716, στις ενέργειες των Αγίων στη ζωή μας, και τέλος ευχήθηκε τη σκέπη και την προστασία του εορτάζοντος Αγίου αλλά και της Υπεραγίας Θεοτόκου σε όλους.
Ακολούθησε κέρασμα στον αύλειο χώρο του ναού από την οικογένεια του κτήτορα του ναού κ. Μιχάλη Παπαδάκη και στη συνέχεια δεξίωση στο σπίτι του κ. Εμμανουήλ Άρχων, όπου όλοι απήλαυσαν της αβραμιαίας φιλοξενίας και της αγάπης. 


www.imis.gr